Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zákazka postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

 1. Identifikácia dotovanej osoby

Názov: Horehronská kúria s.r.o. So sídlom: Telgárt 50, 976 73

Zastúpená: Peter Vlček IČO: 53121261

IČ DPH: SK 2121449704

Email: info@horehronskakuria.sk

Kontaktná osoba vo veciach obstarávania: Ing. Veronika Lesová

Telefón: +421 907 114 011

Email: v.lesova@gmail.com

 

 1. Názov predmetu obstarania:

  Špice a pohyb (nákup elektrobicyklov)

 

 1. Slovník spoločného obstarania (CPV):

34422000-7 Bicykle s prídavným motorom

34430000-0 Bicykle

 

 1. Opis predmetu zákazky:

  Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy

 

 1. Cena:

Cena diela musí byť stanovená na predmet zákazky vo formáte:

 • ako cena celkom bez DPH,
 • výška a sadzba DPH a
 • cena celkom vrátane DPH.

 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.

Cenovú ponuku na predmet zákazky v zmysle špecifikácie (Príloha č. 2) a v tvare uvedenom v tejto výzve pošlite na mailovú adresu: v.lesova@gmail.com; cenová ponuka spolu s návrhom uchádzača musí byť opatrená podpisom a pečiatkou (ak relevantné) uchádzača vo formáte pdf – čitateľný sken.

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky:

  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

 

 1. Možnosť predloženia variantných riešení:

  Nie

 

 1. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:

  najneskôr do 30.04.2023

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na prekladanie ponúk do uzatvorenia zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom.

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

  Telgárt 50, 976 73

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15.03.2022

Ponuky žiadame doručiť elektronickou poštou na adresu: v.lesova@gmail.com

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb v písaní a počítaní, ktoré sa vyskytli v ponuke, je možná aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, a to na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie.

 

 1. Obsah ponuky:

Dotovaná osoba overí oprávnenie uchádzača dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce vzťahujúce sa k predmetu zákazky v Obchodnom resp. živnostenskom registri (OR, ŽR) na internete. V prípade, že nebude zápis v OR, ŽR, v súlade s touto požiadavkou, nebude možné uzatvoriť zmluvu resp. zadať objednávku na daný predmet plnenia. Zároveň preverí v registri vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač spolu s vyplnenou cenovou ponukou doručí aj technické parametre nacenených modelov/typov tovarov.

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH (ak relevantné) za celý predmet zákazky definovaný v tejto výzve.

Pokiaľ najnižšia predložená ponuka neprekročí výšku finančného limitu do 100 000 EUR bez DPH, potom bude táto cenová ponuka vyhodnotená ako úspešná a bude využitá pre výber zmluvného poskytovateľa predmetu zákazky.

 

 1. Podmienky a spôsob financovania:

Dodávateľovi sa môže poskytnúť preddavok, maximálne však do výšky 20% z konečnej sumy. Preddavok je možné poskytnúť až po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Všetky náklady súvisiace s vyhotovením ponuky znáša v celom rozsahu uchádzač.

 

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania:

Kúpna zmluva

 

 1. Doplňujúce informácie:

1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Dotovaná osoba oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 5 dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v tejto lehote, že jeho ponuku neprijal.

2) Dotovaná osoba určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu konečnú cenu za predmet zákazky.

3) Dotovaná osoba si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

 •  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 •  sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 •  ponuka uchádzačov bude vyššia ako stanovený limit obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou;
 •  nebude predložená ani jedna ponuka,

4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

5) Dotovaná osoba si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

6) Ak sa v technickej špecifikácii alebo inej dokumentácii týkajúcej sa technickej špecifikácie uvádzajú údaje alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, alebo typ, umožňuje sa uchádzačovi predložiť EKVIVALENT s rovnakými resp. lepšími parametrami.

7) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzavretie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve, vrátane jej príloh, priloženým návrhom zmluvy a úspešnou ponukou.

8) Dotovaná osoba neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti uvedené vo výzve ( §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.

 

V Martine dňa 08.03.2022

Prílohy:

Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Cenová ponuka

Príloha č. 3 – Návrh Kúpnej zmluvy

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v PDF